Nata që vlen “sa një mijë muaj”: Shenjat e Natës së Kadrit!

Nata që vlen “sa një mijë muaj”: Shenjat e Natës së Kadrit!

Muaji i Ramazanit, eventi më i madh vjetor i besimtarëve myslimanë, ka hyrë në periudhën e tij më të rëndësishme në aspektin fetar.

A është e gabuar mbajtja në dorë e telefonave në të cilët kemi shkarkuar Kur’an dhe leximi i Tij nga telefoni pa abdes?

A është e gabuar mbajtja në dorë e telefonave në të cilët kemi shkarkuar Kur’an dhe leximi i Tij nga telefoni pa abdes?

A është e gabuar mbajtja në dorë e telefonave në të cilët kemi shkarkuar Kur’an dhe leximi i Tij nga telefoni pa abdes?

Natyra dhe teknologjia

Natyra dhe teknologjia

Njeriu me aftësitë e tij të dhuruara nga Zoti është në gjendje të zbulojë, të projektojë dhe të prodhojë gjëra nga më të ndryshmet. Këto aftësi të njeriut që i janë dhuruar nga Zoti, qëllon që shpeshherë të quhen si...

Thonë se Kurani bën fjalë për çdo gjë që ka ndodhur e do të ndodhë. A është e vërtetë kjo? Nëse po, a mund t’i shohim brenda kësaj edhe një sërë çështjesh të shkencës dhe të teknologjisë?

Thonë se Kurani bën fjalë për çdo gjë që ka ndodhur e do të ndodhë. A është e vërtetë kjo? Nëse po, a mund t’i shohim brenda kësaj edhe një sërë çështjesh të shkencës dhe të teknologjisë?

Është e vërtetë se aty bëhet fjalë përmbledhtazi e në mënyrë lakonike për çdo gjë që Krijuesi i Lartë ia mundësoi mësimit të birit të njeriut. Por nuk bëhet fjalë për ato çka Allahu (xh.xh) nuk i lejoi dhe mundësoi...

Mënyra e debatit dhe komunikimi në familje

Mënyra e debatit dhe komunikimi në familje

Prej faktorëve që e pengojnë komunikimin brenda familjes në ditët e sotme janë edhe polemikat e kota e pavlerë. Debati, pavarësisht se në plan të parë mund të duket jo i dëmshëm dhe i logjikshëm apo si një faktor i...

Smira

Smira

Smira (hased), ka kuptimin e të ushqyerit të dëshirës që një njeri të humbasë prej duarsh një pasuri që e ka fituar me të drejtë. Në një shkallë më të tepruar, smira shndërrohet në përpjekje për të shkaktuar që njeriu...

Kush e ka renditur Kuranin?

Kush e ka renditur Kuranin?

Kurani Famëlartë ndahet në sure dhe në ajete. Ndarja më e vogël e Kuranit janë ajetet ose vargjet, të cilat herë herë janë të shumë të shkurtra dhe përmbajnë disa shkronja, e ndonjëherë më pak të shkurtra dhe përmbajnë një...

Hz. Aliu (r.a) dhe hajduti

Hz. Aliu (r.a) dhe hajduti

Një ditë Hz. Ali (r.a) kur po futej në xhami, kërkon prej një personi që t’i ruante kafshën derisa ai të dilte prej xhamisë.

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.