Ka filluar regjistrimi i nxënësve në klasën e parë për vitin e ardhshëm shkollor 2024-2025 në ShMP “Jahja Kemal”

Ka filluar regjistrimi i nxënësve të klasave të para për vitin shkollor 2024-2025 në programin pilot në “Jahja Kemal”. Mësimi realizohet sipas plan programit për shkollat fillore të përgatitura nga Biroja për zhvillimin e arsimit dhe të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Paralelet janë në gjuhë shqipe dhe maqedonase, mësimi realizohet me ndihmën e mjeteve më bashkëkohore teknikeː kompjuterë, tabelë digjitale (smartboard), Lojëra IQ gjithashtu theks të veçantë i kushtohet mësimit intensiv të gjuhës angleze dhe shahu si lëndë e detyrueshme në klasën e parë.